DOĞRU AKIM : Yönü ve şiddeti zamana göre değişmeyen akıma doğru akım denir.

ALTERNATİF AKIM : yönü ve şiddeti zamana göre değişen akıma alternatif akım denir. Günümüzde endüstrinindi gelişmesi ile birlikte enerji kaynaklarına olan ihtiyaç artmış ve günden güne de artmaktadır. Enerji türleri, içerisinde en çok kullanılan enerji çeşidi elektrik enerjisidir. Bunun sebepleri şu şekilde sıralanabilir. 1. Elektrik enerjisinin elde edilmesi, taşınması ve dağıtımı kolay ve verimli bir şekilde yapılabilir. 2. Elektrik enerjisi öteki enerji çeşitlerine kolayca dönüşebilir (ısı,ışık, hareket…. Vb.) 3. Elektrik enerjisi çok küçük parçalara ayrılarak kullanılabilir. 4. Elektrik enerjisi külsüz dumansız ve atık bırakmayan bir enerjidir.

Elektrik enerjisi birçok alanda kullanılmaktadır. Önceleri aydınlatma için kullanılan bu enerji elektrik makinelerinin bulunması ile geniş bir kullanım alanına yayılmıştır. Bugün aydınlatmada, ısıtmada, havlandırmada, soğutmada,ulaşım elektro kimya , haberleşme ev aygıtlarının çalıştırılması ve çeşitli iş makinelerinin çalıştırılmasında elektrik enerjisinden faydalanılmaktadır. Bu kadar yaygın kullanım alanı bulan elektrik enerjisinin üretildiği santraller çoğu zaman tüketim bölgelerinden uzakta kurulur. Bu bakımdan elektrik enerjisinin üretildiği yerlerden tüketim noktalarına taşınması gerekmektedir. 19. asrın sonlarında doğu Avrupa ve Amerika’da elektrik enerjisinin taşınmasına başlanmış ancak gerilimin yüksek olmaması nedeni ile iletim kısa mesafelere yapılabilmiştir.

Elektrik enerjisinin taşınmasına ihtiyaç duyulduğu bu yıllarda elektrik enerjisi doğru akım olarak üretilmekteydi. Enerji üretimi , iletimi ve dağıtımı jeneratörlerden elde edilen alçak gerilimle yapılıyordu, bu bakımdan üretim merkezlerinin tüketim noktalarına yakın olması gerekiyordu. Alçak gerilimde gerilim düşümü ve güç kaybı ,enerjinin uzaklara iletimini ekonomik olmaktan çıkarıyor idi. Daha sonra alternatif akım tekniği gelişti ve daha büyük gerilimler elde edildi. Elektrik enerjisinin iletimi ve dağıtımında en önemli gelişme transformatörün bulunması olmuştur.transformatör yardımı ile elektrik enerjisinin iletimi ve dağıtımı kolaylaşmış bu enerji daha kullanılır hale gelmiştir. Transformatör kullanarak ilk enerji taşınması 19. asrın sonlarında Amerika’da yapılmıştır. Üretilen enerji 500 volt gerilimle 1600 metreye taşınmıştır.

Aynı tarihlerde İtalya’da 150 HP ‘lik bir güç 2000 volt ile 27 km ye taşınmıştır. Üç fazlı alternatif akımla ile yapılan ilk enerji taşınması ise1891 yıllarında Almanya’da gerçekleştirilmiş 150 kw lık güç 15 kv ile 170 km ye taşınmıştır. Sonuç olarak görülüyor ki elektrik enerjisinin en çok kullanım alanı bulmasına neden olan üstünlüklerinden biride uzak mesafelere çok büyük güçlerin kolayca iletilebilmesidir, bunun için dünyanın her yerinde üretilen enerji transformatörler yardımı ile yükseltilerek uzak mesafelere iletilebilmektedir. Transformatörün çalışmasına kısa değinilecek olunursa primer sargısına uygulanan alternatif gerilim değişken bir manyetik alan oluşturur.

Bu değişken manyetik alan nüve üzerinden devresini tamamlayarak transformatörün sekonder sargısını keser (Faraday kanunlarına göre bir sargı, değişken bir manyetik alan tarafından kesilirse üzerinde bir gerilim indüklenir.) ve manyetik alan tarafından kesilen bu sargıda sipir sayısına bağlı olarak bir gerilim indüklenir. Görülüyor ki transformatörün çalışması için değişken bir manyetik alan oluşturulması gerekir. Değişken manyetik alanın oluşması için ise transformatör sargılarına alternatif akım uygulanması gerekir. Transformatörler doğru akımda çalışmaz bunun içinde günümüzde tüm elektrik santrallerinde alternatif akım üretilir. Eğer doğru akım üretilse idi uzak mesafelere elektrik enerjisi iletilemez ve elektrik enerjisi kullanışlı ve ucuz bir enerji kaynağı olmaktan uzaklaşırdı.

Günümüzde büyük güçlü elektrik santralleri elektrik enerjisi üretilen doğal kaynakların yoğun oldukları bölgelere kurulduklarından tüketim merkezleri ile yan yana olma şansı azdır. Bu durum uzak mesafelere elektrik enerjisinin iletimini,iletim için gerilimin yükseltilmesini, gerilimin yükseltilebilmesi için transformatörlerin kullanılmasını, transformatörlerin kullanılabilmesi içinde elektrik enerjisinin alternatif akım olarak üretilmesini zorunlu hale getirir. Doğru ve Alternatif akımla ilgili Temel Kavramlar ve hesaplamaları.

AKIM TANIMI : İletkenden (yada alıcıdan) birim zamanda geçen elektrikli yükü(elektron)miktarına akım denir. Bir iletkenden belirli bir zaman içinde ne kadar çok elektron geçerse,akımda o oranda şiddeti olur.Akım şiddetini elektronların sayısıyla göstermek için çok büyük rakamları kullanmak gerekir.Yani 6,25×1018 adet elektron 1 ampere eşittir.Bunun gibi büyük rakamları kullanmamak için Fransız bilgin AMPERE(amper)’in elektrik akımının kimyasal etkisine dayanarak yaptığı tanımlama kullanılır.Bu yaklaşıma göre: 1 amper, gümüş nitrat eriyiğinden 1 saniyede 1,118 miligram gümüş ayıran akım şiddetidir. Akım elektronların hareketiyle ortaya çıkar.Ancak, eskiden akımın artı(+)yüklü oyuklar tarafından taşındığı sanıldığından,Bu günde eski teorem kabul edilmektedir.Başka bir deyişle,Bir pilde akım (+) uçtan (-) uca doğru gider deriz.Ancak gerçekte akım (-) uçtan (+) uca doğru artmaktadır. Akım, amperle ölçülür ve “I” ile gösterilir.Akımın birimi amper (A),denklemi I =U/R [A] şeklindedir.

Akımın ast ve Üst katları
Akımın ast katları : Pikoamper,nanoamper,miliamper,mikroamper
Akımın üst katları : Kiloamper,megaamper,gigaamper Not 1:Megaamper ve gigaamper uygulamada pek kullanılmamaktadır. Not 2:Akımın ast ve üst katları biner biner büyür ve küçülür. Çeşitli akım değerlerinin bir birine dönüştürülmesine ilişkin örnekler: -100 miliamper kaç amperdir? : 0,1 A -220 nanoamper kaç mikroamperdir? :0,22µA -1 kiloamper kaç amperdir? :1000 A

Akım ölçme : Elektrik akım şiddeti devreye seri bağlanan ampermetreyle ölçülür.Ampermetre analog yada dijital yapılı olabilir. Analog tip ampermetrelerde kalın kesitli az sarımlı bobin vardır.Devre deseri bağlantı olan ampermetrenin bobinden geçen akım bir manyetik alan oluşturarak ibrenin saplanmasını sağlar. Ampermetre devreye kesinlikle paralel bağlanmaz.Yanlışlıkla devreye paralel bağlandığında ya cihaz bozulur yada sigorta atar.

Kirchhoff (Kirşof)’un Akım Kanunu : Paralel olarak bağlanmış dirençlerin üzerinden geçen akımların toplamı,Devreden geçen akım toplamına eşittir.(I gelen = I giden) IT= I1 + I2 +….+ In [A] ve I=U/R Olduğundan IT=U/R1+U/R2…+U/Rn şeklinde yazılabilir. Not:Dirençler paralel bağlıyken hepsinin üzerinde de aynı değerde gerilim düşer.

Gerilim(Elektromotor kuvvet,EMK,Potansiyel fark) Elektrik akımı elektron akışından ibarettir.Elektronları faydalı olacak şekilde hareket ettirmek için ittirmek gerekir.Bilindiği gibi elektronlar maddelerin içinde bulunan atomların etrafında dönerek hareket etmektir.Ancak bu dönüş bir fayda sağlamaz.Faydalı hareket için metal içinde belli bir yönde akış gereklidir.İşte elektronları kendi normal hareketleri dışında,Bir yönde sürüklemek için gerekli olan kuvvete gerilim (elektromotor) kuvvet, EMK) denir.

Gerilimin diğer tanımları Tanım 1 : Bir üreticinin iki ucu arasındaki potansiyel farka gerilim denir. Tanım 2: Bir elektrik devresinde akımın geçmesini sağlayan kuvvetlere gerilim denir.Gerilim voltmetreyle ölçülür ve U,E,V yada e ile gösterilir.Birimi volt(V),denklemi U=I:R[V] şeklinde yazılır.

Gerilimin ast ve Üst katları
Gerilimin ast katları : Pikovolt,Nanovolt,mikrovolt,milivolt
Gerilimin üst katları : Kilovolt,Megavolt,Gigavolt Gerilimin üst ve ast katları biner biner büyür ve küçülür. Not: Pikovolt,nanovolt,megavolt, ve gigavolt uygulamada kullanılmamaktadır. Gerilim ölçme Gerilim, voltmetreye alıcıya paralel bağlanarak ölçülür.Uygulamada analog ve dijital olmak üzere iki tip voltmetre kullanılmaktadır. İbreli voltmetrelerin içinde ince kesitli çok sarımlı yüksek dirençli bir bobin bulunur.Devreye paralel bağlanan voltmetre gerilimi belirler. Dijital voltmetrelerin yapısında ise elektronik devreler bulunur. Paralel bağlanarak kullanılması gereken voltmetre yanlışlıkla seri bağlanırsa aygıt yanlış bir değer gösterir ve alıcı çalışmaz.

Elektromotor Kuvvet (EMK) ve gerilim kavramı : Elektromotor kuvvet,elektrik üretecinin (pil,akü.dinamo,alternatör)boşta çalışırken ürettiği gerilim değeridir.Elektro motor kuvveti E harfiyle gösterilir.Birimi volt denklemi E=I.R [V] tur.Elektromotor kuvvet ve gerilim kavramları pil devresi örneğiyle açıklayalım. Pilin uçlarına alıcı bağlamadan voltmetreyle gerilim ölçtüğümüzde 1,5 volt değerini görürüz.Bu değer pilin elektromotor kuvveti olarak tanımlanabilir.Daha sonra pilin uçlarına bir alıcı bağlayıp pil gerilimini tekrar ölçecek olursak EMK nın bir miktar düştüğünü görürüz.Yük bağlanınca pilden alınan gerilimin düşmesinin nedeni pilin iç direncinde bir miktar gerilim düşümü olmasıdır. Pilin iç direncinde düşen gerilimin değeri alıcının çektiği gerilim değerine göre değişir.

Kirchhoff ’un gerilim Kanunu : Seri olarak bağlanmış dirençlerin üzerine düşen gerilimlerin değerlerinin toplamı,Devreye uygulanan gerilime eşittir.Yani, UT = U1+U2+….+Un [V] U=I.R UT=I.R1 + I.R2 +…+ I.Rn Şeklinde yazılabilir.

Doğru Akım tanım : Dinamo,akümülatör.pil güneş gibi düzenekler tarafından üretilir.Doğru akım zamana göre yön ve şiddeti değişmeden akar.Yani DC akımın frekansı yoktur. Başka bir deyişle,doğru akım sürekli olarak aynı değerde ve aynı yönde akar. Doğru akımın elde edilmesi DC üretilen kaynaklar şu şekilde sıralanabilir: • Pil, • Akümülatör, • Dinamo • Doğrultmaç devresi • Güneş pili PİL Kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren araçlara pil adı verilir. Elektroliti kuru tipte olan pillerde elektrotlar çinko ve karbondan yapılır.Çinko kılıf (elektrot) aynı zamanda pilin kalıbıdır.Kuru pilin elektroliti amonyum klorür maddesidir. Piller DC gerilimde üretilir.Büyük gerilimlere gereksinim duyulduğunda birden çok pil seri bağlanır.Pilin verdiği akım yetmemesi durumunda ise paralel bağlama yapılır.

Akümülatör: Kimyasal yolla doğru akım üreten araçtır.Akü boşaldığında doğru akım ile tekrar doldurulabilir.Her akü bataryası 2 volt gerilim üretir.6 voltluk bir akü3 adet akünün birleşiminden oluşur. Kurşunlu Akümülatörlerin yapısı Kurşunlu akülerde elektrolit olarak %10 sülfürik asitli saf su ve elektrot olarak ise kurşun plaka kullanılır. Akünün dikdörtgen prizması şeklinde kabının içine konulan su ve sülfürik asit karışımı elektrolit,Çalışma için çok önemlidir.Akü ile ilk anda DC enerji vermez. O nedenle önce doldurulması gerekir.Akünün kutupları bir DC üretecine bağlarsak bu durumda elektrolit, suya pozitif yüklü Hidrojen ve negatif yüklüSO4 iyonları Katoda elektrik yüklerini bırakıp nötr hale geçerler.

Bu kimyasal tepkimeyi şu şekilde yazabiliriz: Pb0+H20 Pb + H2O Öte yandan anotta toplanan negatif elektrik yüklü SO4 iyonları ise anodu etkilerler ve bunun kurşun dioksit şekline dönüşmesini sağlar. Bu kimyasal tepkimeyi de şöyle yazabiliriz: Pb0 + H2O + PbO2 + H2SO4 Kutupların kenarlarından hidrojen ve oksijen gazlarının kabarcıklar şeklinde yükselmesi akümülatörün dolduğunu belirtir. Pb02 + H2 0 Pb O + H2O Diğer elektrotta oluşan kimyasal tepkimede ise,Oksijen rol oynar Elektrodu etkileyerek aşağıda verilen denklemdeki sonucu yaratır. Pb+O 2 PbO Uygulamada 6-12-24 volt gerilim verebilen kurşunlu aküler taşıtlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.Akülerde gerilimin yanında önemli olan bir diğer hususi se akım kapasitesidir.Akünün akım kapasitesi ampersaat (ah)birimiyle ifade edilir.

Etiketinde 60ah yazan bir aküden 1 amper çekilirse akü bunu 60 saat boyunca verebilir.Şayet aküden 10 A çekilirse 6 saat içinde akü tam olarak boşalır. Taşıtlarda kullanılan aküler araç hareket halindeyken şarj dinamosundan gelen akımla şarj olur. Tamamen boş olan akü şarj makinesiyle doldurulur.şarj işlemi yapılırken akünün akım kapasitesinin 10’da 1’lik değerinde bir akım kullanılır.Örneğin 120Ah lik kapasiteye sahip bir akü 12 Amper akım ile şarj edilir.Aküyü yüksek akım ile hızlıca doldurmak doğru değildir.Bu yapılırsa akü plakalarının ömrü kısalır.

Doğru akımın dinamosu (jeneratör,DC üreten makine) Dinamonun endüvisi döndürüldüğünde N-S kutuplarının manyetik alanı tarafından kesilen endüvi iletkenlerde bir gerilim indüklenir.Bu alternatif bir gerilimdir. Ancak, kolektör ve fırçalarından oluşan düzenek yardımıyla doğrulur. Dinamonun bobini dönerken oluşan akım sürekli tek yönlü akmasını sağlamak için kullanılan kolektör dilimleri AC’ ye benzeyen akımını DC ye çevirir. DC Dinamoların parçaları

Endüvi : DC dinamolar,DC motorlar ve AC seri motorların dönen kısmıdır.Bu eleman 0,3– 0,7 mm kalınlığında çelik saçlardan yapılmış silindirik gövde üzerinde açılmış oluklara yerleştirilmiş sargılardan oluşmuştur. Endüvi sargıların uçları bakır dilimlerden yapılmış olan ve üzerinde fırçaların temas ettiği kısma bağlanmıştır. Kolektör: DC yada AC ile çalışan makinelerde endüvi sargıların bağlandığı silindirik yapılı bakır kuşaktır. Kolektör, haddeden geçirilmiş sert bakırdan pres edilerek ve dilimler arasında 0,5 – 1,5 mm Mika, mikanit konularak üretilmektedir.

Kolektör,DC ve AC makinelerin en çok arıza yapan kısmıdır.Endüvi sargıların uçları kolektörün yarıklarına yada bayrakçık adı verilen çıkıntılarına bağlıdır.Gerçekte kolektör dilimleri arasında konulan mika, Mikanit yüksek gerilimlere dayanabilse de, zamanla dilimlerin arası toz çapak yağ vb. ile dolarak arızaya neden olabilir.Dilimler arası boşluklar arıza durumunda kontrol edilmesi, boşluğu doldurmuş olan yabancı maddeler temizlenir. DC dinamolarda kolektörün görevi ,endüvide oluşan gerilimin dışarıya gönderilmesini sağlamaktadır.

Fırça: DC ve AC ile çalışan kolektöre basan parçalarına fırça denir.Fırçalar,makinenin akım ve gerilim değerine göre farklı özelliklerde üretilir Fırçaların kolektöre düzgünce basmasını sağlamak için ise baskı yayları kullanılır.Fırçalar aşınıcı olduğundan zamanla biter.Bu durum makinenin sesinden,kolektöre aşırı kıvılcım oluşmasından anlaşılabilir.

İndüktör (kutup) : DC yada AC ile çalışan makinelerde N-S kutuplarının oluşturulması için yapılmış olan sargıların yerleştirildiği kısımdır. Küçük makinelerin indüktörleri doğal mıknatıstan yapılırken,Büyük güçlü makine indüktörleri bobinlerle oluşturulur. İndüktörlerin nüvesi (göbek) AC ile çalışan makinelerde 0,60 – 1,40 mm kalınlığında silisyum katkılı sacları preste sıkıştırılmasıyla elde edilir.DCile çalışan makinelerinin indüktörlerinin nüveleri ise tek parça demirden yapılır.

Alternatif Akımda Doğru Akımın Elde Edilişi : Doğrultmaç diyotlarla alternatif akımdan doğru akım elde edilebilmektedir.AC‘yi DC ‘ye çevirmede kullanılan doğrultmaç diyotlarının yapısı kısaca şöyledir: Silisyum yada germanyum adlı yarı iletkenler çeşitli katkılama maddeleri kullanılarak pozitif ve negatif madde haline getirilir.daha sonra P ve N tipiiki parça birleştirildiğinde doğrultmaç diyodu elde edilir.

 

AC’ nin DC ’ye çevrilmesinde kullanılan yarım dalga doğrultmaç devresi : Doğrultmaç devreleri AC akımı doru akıma çevirir.Devrede trafonun çıkışındaki AC nin yalnızca pozitif alternansı alıcıya ulaşabilir. Negatif alternans ise diyot tarafında kırpılır. Güneş pili: Güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren elemanlara ışık pili denir.Her biri 0,5 volt edebilen güneş pilleriyle 3 volt gerilim elde etmek istiyorsanız 6 tanesi birbirine seri olarak bağlanır.Sistemden alınan akım yükseltilmek istendiğinde ise elemanlar paralel olarak bağlanır.Yüksek gerilim vakım elde etmek için yapılmış güneş enerjisi panellerinde ise yüzlerce güneş pili seri ve paralel bağlı durumdadır.

Bu elemanlar güneş enerjisiyle çalışan,saat, radyo,hesap makinesi,otomobil, sokak lambası uydu vericisi vb. gibi aygıtlarda kullanılır. Doğru Akımın kullanıldığı alanlara ilişkin örnekler:  • Haberleşme cihazlarında • Radyo teyp televizyon gibi elektronik cihazlarda, • Redresörlü kaynak makinelerinde • Maden arıtma ve maden kaplamacılığında • Elektrikli taşıt araçlarında • Tıbbi aygıtlarda • Motorların balatalı ve dinamik frenleme ile durdurulmasında.

elektrik akımı nedir, jeneratör nasıl elektrik üretir, jeneratör nedir